小撰撰兮 发表于17-03-08 09:09:28

大家早安 美女们节日快乐~[img]http://rs.club.sohu.com/club/editor/emotion/default/17.gif[/img] 不知不觉,竟然又到最后一课 明天外出,就直接开成月卡吧·       [img]http://image6.club.sohu.net/pic/dc/3a33969b9898f98413a968330f6349dc.png[/img]   老规矩,温故而知新: 1、《三字经》 2、《千字文》   当前课程:     《弟子规》,作者:李毓(yù)秀     《弟子规》原名《训蒙文》,为清朝康熙年间秀才李毓秀所作。其内容采用《论语》“学而篇”第六条:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”的文义,以三字一句、两句一韵编撰而成。全文共360句、1080个字,分为七个部分:即孝、悌、谨、信、爱众、亲仁、学文,前六项属于德育修养,后一项属于智育修养,列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范,特别讲求家庭教育与生活教育的践行。后经清朝贾存仁修订改编,并改名为《弟子规》。是童蒙养正、敦伦尽分,闲邪存诚,养成忠厚家风规范和对照自我的经典。     学《弟子规》,一般的人听到“弟子”,会有错误的认知,觉得是小孩学的。其实这个“弟子”不是指小孩,圣贤人的学生都叫弟子。“规”也是会意字,左边一个“夫”,右边一个“见”,叫大丈夫的见解。当然大丈夫的见解一定是随顺圣贤教诲,也就是人生的真理,来做事、来处事待人。      注:1、正文附有链接,点击可跳转至当日卡贴。           2、 学习资料全部来自百度,仅供参考,请大家自行查阅相关文献资料   【总叙】 dì zǐ guī  shèng rén xùn  shǒu xiào tì  cì jǐn xìn 弟子规     圣人训      首孝弟     次谨信 fàn ài zhòng    ér qīn rén  yǒu yú lì  zé xué wén 泛爱众     而亲仁     有余力     则学文 【注释】弟子规,是圣人的教诲。首先是孝敬父母、友爱兄弟姊妹,其次是谨言慎行、信守承诺。博爱大众,亲近有仁德的人。学好自己的思想道德之后,有多余精力,就应该多学多问。   一、【入则孝】 1、  fù mǔ hū,yìng wù huǎn,fù mǔ mìng,xíng wù lǎn        父 母 呼,应 勿 缓 ,父 母 命,行 勿 懒。        fù mǔ jiào,xū jìng tīng,fù mǔ zé,xū shùnchéng        父 母 教,须 敬 听, 父 母 责,须 顺 承。 2、  dōng zé wēn,xià zé qìng,chén zé xǐng,hūn zé dìng        冬则温, 夏则凊,晨则省,昏则定        chū bì gào,fǎn bì miàn,jū yǒu cháng,yè wú biàn        出必告,反必面,居有常,业无变 3、 shì suī xiǎo,wù shàn wéi,gǒu shàn wéi,zǐ dào kuī        事虽小,勿擅为,苟擅为,子道亏        wù suī xiǎo,wù sī cáng,gǒu sī cáng,qīn xīn shāng        物虽小,勿私藏,苟私藏,亲心伤 4、  qīn suǒ hào,lì wèi jù,qīn suǒ wù,jǐn wèi qù        亲所好,力为具,亲所恶,谨为去        shēn yǒu shāng,yí qīn yōu,dé yǒu shāng,yí qīn xiū        身有伤,贻亲忧,德有伤,贻亲羞        qīn ài wǒ,xiào hé nán,qīn zēng wǒ,xiào fāng xián        亲爱我,孝何难,亲憎我,孝方贤 5、  qīn yǒu guò,jiàn shǐ gēng,yí wú sè,róu wú shēng        亲有过,谏使更,怡吾色,柔吾声        jiàn bú rù,yuè fù jiàn,háo qì suí,tà wú yuàn        谏不入,悦复谏,号泣随,挞无怨 6、  qīn yǒu jí,yào xiān cháng,zhòu yè shì,bù lí chuáng        亲有疾,药先尝,昼夜侍,不离床        sāng sān nián,cháng bēi yè,jū chù biàn,jiǔ ròu jué        丧三年,常悲咽,居处变,酒肉绝        sāng jìn lǐ,jì jìn chéng,shì sǐ zhě,rú shì shēng        丧尽礼,祭尽诚,事死者,如事生    二、【出则弟(同悌)】  chū zé tì 1、  xiōng dào yǒu,dì dào gōng,xiōng dì mù,xiào zài zhōng        兄道友,弟道恭,兄弟睦,孝在中        cái wù qīng,yuàn hé shēng,yán yǔ rěn,fèn zì mǐn        财物轻,怨何生,言语忍,忿自泯 2、  huò yǐn shí,huò zuò zǒu,zhǎng zhě xiān,yòu zhě hòu        或饮食,或坐走,长者先,幼者后        zhǎng hū rén,jí dài jiào,rén bù zài,jǐ jí dào        长呼人,即代叫,人不在,已即到 3、  chēng zūn zhǎng,wù hū míng,duì zūn zhǎng,wù xiàn néng        称尊长,勿呼名,对尊长,勿见能        lù yù zhǎng,jí qū yī,zhǎng wú yán,tuì gōng lì        路遇长,疾趋揖,长无言,退恭立        qí xià mǎ,chéng xià jū,guò yóu dài,bǎi bù yú        骑下马,乘下车,过犹待,百步余 4、  zhǎng zhě lì,yòu wù zuò,zhǎng zhě zuò,mìng nǎi zuò       长者立,幼勿坐,长者坐,命乃坐       zūn zhǎng qián,shēng yào dī,dī bù wén,què fēi yí        尊长前,声要低,低不闻,却非宜        jìn bì qū,tuì bì chí,wèn qǐ duì,shì wù yí        进必趋,退必迟,问起对,视勿移 5、  shì zhū fù,rú shì fù,shì zhū xiōng,rú shì xiōng        事诸父,如事父,事诸兄,如事兄   三、【谨jǐn】 1、  zhāo qǐ zǎo,yè mián chí,lǎo yì zhì,xī cǐ shí        朝起早,夜眠迟,老易至,惜此时        chén bì guàn,jiān shù kǒu,biàn niào huí,zhé jìng shǒu        晨必盥,兼漱口,便溺回,辄净手 2、 guān bì zhèng,niǔ bì jié,wà yǔ lǚ,jù jǐn qiè        冠必正,纽必结,袜与履,俱紧切        zhì guān fú,yǒu dìng wèi,wù luàn dùn,zhì wū huì        置冠服,有定位,勿乱顿,致污秽 3、  yī guì jié,bú guì huá,shàng xún fèn,xià chèn jiā        衣贵洁,不贵华,上循分,下称家        duì yǐn shí,wù jiǎn zé,shí shì kě,wù guò zé        对饮食,勿拣择,食适可,勿过则        nián fāng shào,wù yǐn jiǔ,yǐn jiǔ zuì,zuì wéi chǒu        年方少,勿饮酒,饮酒醉,最为丑 4、  bù cōng róng,lì duān zhèng,yī shēn yuán,bài gōng jìng        步从容,立端正,揖深圆,拜恭敬        wù jiàn yù,wù bǒ yǐ,wù jī jù,wù yáo bì        勿践阈,勿跛倚,勿箕踞,勿摇髀 5、  huǎn jiē lián,wù yǒu shēng,kuān zhuǎn wān,wù chù léng        缓揭帘,勿有声,宽转弯,勿触棱        zhí xū qì,rú zhí yíng,rù xū shì,rú yǒu rén        执虚器,如执盈,入虚室,如有人 6、  shì wù máng,máng duō cuò,wù wèi nán,wù qīng lüè        事勿忙,忙多错,勿畏难,勿轻略        dòu nào chǎng,jué wù jìn,xié pì shì,jué wù wèn        斗闹场,绝勿近,邪僻事,绝勿问 7、  jiāng rù mén,wèn shú cún,jiāng shàng táng,shēng bì yáng        将入门,问孰存,将上堂,声必扬        rén wèn shuí,duì yǐ míng,wú yǔ wǒ,bù fēn míng        人问谁,对以名,吾与我,不分明 8、  yòng rén wù,xū míng qiú,tǎng bù wèn,jí wéi tōu        用人物,须明求,倘不问,即为偷        jiè rén wù,jí shí huán,hòu yǒu jí,jiè bù nán        借人物,及时还,后有急,借不难   四、【信xìn】 1、  fán chū yán,xìn wéi xiān,zhà yǔ wàng,xī kě yān        凡出言,信为先,诈与妄,奚可焉        huà shuō duō,bù rú shǎo,wéi qí shì,wù nìng qiǎo        话说多,不如少,惟其是,勿佞巧        jiān qiǎo yǔ,huì wū cí,shì jǐng qì,qiè jiè zhī        奸巧语,秽污词,市井气,切戒之 2、  jiàn wèi zhēn,wù qīng yán,zhī wèi dì,wù qīng chuán        见未真,勿轻言,知未的,勿轻传        shì fēi yí,wù qīng nuò,gǒu qīng nuò,jìn tuì cuò        事非宜,勿轻诺,苟轻诺,进退错 3、  fán dào zì,zhòng qiě shū,wù jí jí,wù mó hū        凡道字,重且舒,勿急疾,勿模糊        bǐ shuō cháng,cǐ shuō duǎn,bù guān jǐ,mò xián guǎn        彼说长,此说短,不关己,莫闲管 4、  jiàn rén shàn,jí sī qí,zòng qù yuǎn,yǐ jiàn jī        见人善,即思齐,纵去远,以渐跻        jiàn rén è,jí nèi xǐng,yǒu zé gǎi,wú jiā jǐng        见人恶,即内省,有则改,无加警 5、  wéi dé xué,wéi cái yì,bù rú rén,dāng zì lì        唯德学,唯才艺,不如人,当自砺        ruò yī fú,ruò yǐn shí,bù rú rén,wù shēng qī        若衣服,若饮食,不如人,勿生戚 6、  wén guò nù,wén yù lè,sǔn yǒu lái,yì yǒu què        闻过怒,闻誉乐,损友来,益友却        wén yù kǒng,wén guò xīn,zhí liàng shì,jiàn xiāng qīn        闻誉恐,闻过欣,直谅士,渐相亲 7、  wú xīn fēi,míng wéi cuò,yǒu xīn fēi,míng wéi è        无心非,名为错,有心非,名为恶        guò néng gǎi,guī yú wú,tǎng yǎn shì,zēng yì gū        过能改,归于无,倘掩饰,增一辜   五、【泛爱众fàn ài zhòng】 1、  fán shì rén,jiē xū ài,tiān tóng fù,dì tóng zài        凡是人,皆须爱,天同覆,地同载 2、  xíng gāo zhě,míng zì gāo,rén suǒ zhòng,fēi mào gāo        行高者,名自高,人所重,非貌高        cái dà zhě,wàng zì dà,rén suǒ fú,fēi yán dà        才大者,望自大,人所服,非言大 3、   jǐyǒu néng,wù zì sī,rén suǒ néng,wù qīng zǐ        己有能,勿自私,人所能,勿轻訾        wù chǎn fù,wù jiāo pín,wù yàn gù,wù xǐ xīn        勿谄富,勿骄贫,勿厌故,勿喜新        rén bù xián,wù shì jiǎo,rén bù ān,wù huà rǎo        人不闲,勿事搅,人不安,勿话扰 4、  rén yǒu duǎn,qiè mò jiē,rén yǒu sī,qiè mò shuō        人有短,切莫揭,人有私,切莫说        dào rén shàn,jí shì shàn,rén zhī zhī,yù sī miǎn        道人善,即是善,人知之,愈思勉 5、  yáng rén è,jí shì è,jí zhī shèn,huò qiě zuò        扬人恶,即是恶,疾之甚,祸且作        shàn xiāng quàn,dé jiē jiàn,guò bù guī,dào liǎng kuī        善相劝,德皆建,过不规,道两亏 6、  fán qǔ yǔ,guì fēn xiǎo,yǔ yí duō,qǔ yí shǎo        凡取与,贵分晓,与宜多,取宜少        jiāng jiā rén,xiān wèn jǐ,jǐ bú yù,jí sù yǐ        将加人,先问己,己不欲,即速已        ēn yù bào,yuàn yù wàng,bào yuàn duǎn,bào ēn cháng        恩欲报,怨欲忘,抱怨短,报恩长 7、  dài bì pú,shēn guì duān,suī guì duān,cí ér kuān        待婢仆,身贵端,虽贵端,慈而宽        shì fú rén,xīn bù rán,lǐ fú rén,fāng wú yán        势服人,心不然,理服人,方无言   六、【亲仁qīn rén】 1、  tóng shì rén,lèi bù qí,liú sú zhòng,rén zhě xī        同是人,类不齐,流俗众,仁者希        guǒ rén zhě,rén duō wèi,yán bú huì,sè bú mèi        果仁者,人多畏,言不讳,色不媚 2、  néng qīn rén,wú xiàn hǎo,dé rì jìn,guò rì shǎo        能亲仁,无限好,德日进,过日少        bù qīn rén,wú xiàn hài,xiǎo rén jìn,bǎi shì huài        不亲仁,无限害,小人进,百事坏   七、【余力学文yú lì xué wén】 1、bú lì xíng,dàn xuéwén,zhǎng fú huá,chéng hé rén      不力行,但学文,长浮华,成何人      dàn lì xíng,bù xué wén,rèn jǐ jiàn,mèi lǐ zhēn      但力行,不学文,任己见,昧理真 2、dú shū fǎ,yǒu sān dào,xīn yǎn kǒu,xìn jiē yào     读书法,有三到,心眼口,信皆要     fāng dú cǐ,wù mù bǐ,cǐ wèi zhōng,bǐ wù qǐ     方读此,勿慕彼,此未终,彼勿起 3、kuān wéi xiànjǐn yòng gōnggōng fū dàozhì sè tōng     宽为限,紧用功,工夫到,滞塞通     xīn yǒu yí,suí zhá jì,jiù rén wèn,qiú què yì     心有疑,随札记,就人问,求确义 4、fáng shì qīng,qiáng bì jìng,jī àn jié,bǐ yàn zhèng     房室清,墙壁净,几案洁,笔砚正     mò mó piān,xīn bù duān,zì bú jìng,xīn xiān bìng     墨磨偏,心不端,字不敬,心先病 5、liè diǎn jí,yǒu dìng chù,dú kàn bì,huán yuán chù     列典籍,有定处,读看毕,还原处     suī yǒu jí,juàn shù qí,yǒu quē huài,jiù bǔ zhī     虽有急,卷束齐,有缺坏,就补之   6、fēi shèng shū,bǐng wù shì,bì cōng míng,huài xīn zhì     非圣书,屏勿视,敝聪明,坏心志     wù zì bào,wù zì qì,shèng yǔ xián,kě xùn zhì     勿自暴,勿自弃,圣与贤,可驯致 【解释】不是传述圣贤言行的著作,以及有害身心健康的不良书刊,都应该摒弃不要看,以免身心受到污染,智慧遭受蒙蔽,心志变得不健康。遇到困难或挫折的时候,不要自暴自弃,也不必愤世嫉俗,看什么都不顺眼,应该发愤向上努力学习,圣贤境界虽高,循序渐进,也是可以达到的。

小撰撰兮 发表于17-03-08 09:09:38

沙花啊~~

小撰撰兮 发表于17-03-08 09:09:49

直接开成月卡呗~

小撰撰兮 发表于17-03-08 09:09:58

4月再开新卡?

小撰撰兮 发表于17-03-08 09:10:12

美女们节日快乐~[img]http://rs.club.sohu.com/club/editor/emotion/default/3.gif[/img]

小撰撰兮 发表于17-03-08 09:10:41

今天应该让帅哥们给美女们送礼物~[img]http://rs.club.sohu.com/club/editor/emotion/default/16.gif[/img]

冰咖啡 发表于17-03-08 12:32:30

到最后一课了?

冰咖啡 发表于17-03-08 12:32:37

真快

冰咖啡 发表于17-03-08 12:32:52

举双爪支持

飞霜皎如雪 发表于17-03-08 13:00:40

打卡

飞霜皎如雪 发表于17-03-08 13:00:47

赞同

飞霜皎如雪 发表于17-03-08 13:00:56

节日快乐

隐于市游于山 发表于17-03-08 21:49:17

节日快乐

撑死我了 发表于17-03-09 06:30:00

卡卡

玩在社区的妞妞 发表于17-03-09 08:42:52

飞霜皎如雪 发表于17-03-09 10:55:18

语丝66 发表于17-03-09 19:30:42

月卡了

语丝66 发表于17-03-09 19:30:47

好好复习

语丝66 发表于17-03-09 19:30:55

小公主

语丝66 发表于17-03-09 19:31:14

忙什么呢,忽然有的伤感

语丝66 发表于17-03-09 19:31:37

非圣书,屏勿视,敝聪明,坏心志

禅人 发表于17-03-09 20:54:53

非圣书,屏勿视,敝聪明,坏心志

语丝66 发表于17-03-09 21:45:21

呵呵,这是让孩子们远离精神污染

语丝66 发表于17-03-09 21:45:33

勿自暴,勿自弃,圣与贤,可驯致

语丝66 发表于17-03-09 21:49:27

鼓励孩子树信心,做有理想有抱负的好少年——

页: [1] 2 3 4